PRIVACY STATEMENT 

Gorseling Advocatuur respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt
behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die
indirect iets over iemand zeggen zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering
gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde
informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Gorseling Advocatuur verwerkt.

Waarom verwerkt Gorseling Advocatuur uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend om de volgende redenen:

U hebt Gorseling Advocatuur toestemming gegeven voor de verwerking;
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
De verwerking vindt plaats op basis van een wettelijke verplichting;
Gorseling Advocatuur heeft een gerechtvaardigd belang voor de verwerking.
Waarvoor gebruikt Gorseling Advocatuur uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:
Om de door u aan ons gegeven opdracht uit te voeren;
Het nakomen van een wettelijke verplichting.

Delen van persoonsgegevens
Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de
dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken
aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het aanvragen van gefinancierde
rechtsbijstand, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een
andere derde partij namens en in opdracht van Gorseling Advocatuur zoals een IT-leverancier, maar
ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met het opmaken van overeenkomsten,
(gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.
Daarnaast zullen wij persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder
of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke
verplichting bestaat.
Met de derde partij die namens en in opdracht van Gorseling Advocatuur uw persoonsgegevens
verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens
gehouden is tot naleving van de AVG. Door ons ingeschakelde derde partijen, die als
verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw
persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de hiervoor
genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is
vereist.

Welke rechten hebt u?
Op grond van de AVG heeft u diverse rechten. Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet,
overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder
gegeven toestemming, kunt u sturen naar Gorseling Advocatuur, De Nieuwe Erven 3, 5431 NV
CUIJK, of naar info@gorselingadvocatuur.nl.
U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Wij nemen
alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.
Er kunnen zich situaties voordoen waarin wij aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige
uitvoering kunnen geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en
wettelijke bewaartermijnen.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Gorseling Advocatuur mag dit privacy statement eenzijdig wijzigen. U kunt de meest actuele versie
van ons privacy statement op onze website raadplegen.
Cuijk, 17 april 2023