Algemene voorwaarden

 

U treft hier de algemene voorwaarden van Gorseling Advocatuur, zoals deze beschikbaar is gesteld door Gorseling Advocatuur. In de algemene voorwaarden leest u onder welk voorbehoud de informatie op de website wordt aangeboden.


ALGEMENE VOORWAARDEN GORSELING ADVOCATUUR

 1. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die door Gorseling Advocatuur, verder te noemen het kantoor, worden aanvaard.

 

Opdracht

 1. Opdrachten worden aanvaard als overeenkomst van opdracht waarop het Nederland Recht van toepassing is en de Rechtbank Oost-Brabant om kennis te nemen van geschillen. Opdrachten worden uitsluitend geacht te zijn aanvaard door Gorseling Advocatuur.
 1. Als (een deel van) de opdracht door derden wordt uitgevoerd, wordt iedere aansprakelijkheid voor het werk van die derden uitgesloten.
 1. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

 

Honorarium

 1. Aan de advocaat komt toe: honorarium en verschotten.

Verschotten zijn:

– vergoeding van te specificeren kosten, zoals porti, griffierecht, deurwaarderskosten, akten, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, e.d.;

– vergoeding van niet te specificeren kantoorkosten, zoals porto, telefoon, telefax e.d.

 

Honorarium:

De advocaat rekent een basisuurtarief vermeerderd met kantoorkosten, verschotten en btw. Het basisuurtarief wordt per 1 januari van ieder jaar aangepast aan de inflatiecijfers (CPI alle huishoudens 2022=100). Van dit basis-uurtarief kan in overleg met cliënt worden afgeweken.

 1. Het kantoor kan een voorschot voor de behandeling van een zaak verlangen. Het voorschot wordt verrekend met de eerstvolgende declaratie. Bij zaken, die op basis van gefinancierde rechtshulp worden verricht, dient alvorens een begin met de zaak wordt gemaakt, de eigen bijdrage te worden voldaan.
 1. Aan door het kantoor gegeven schattingen van de totale kosten kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Declaratie

 1. Reclames ten aanzien van een declaratie dienen op straffe van verval te geschieden binnen acht dagen na declaratiedatum. Zolang de opdracht niet is voltooid declareert het kantoor maandelijks, waarbij een urenoverzicht van de bestede uren wordt verstrekt.
 1. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. In spoedeisende zaken kan een kortere termijn worden gesteld. Bij overschrijding van de betalingstermijn van meer dan 14 dagen, is de wettelijke rente verschuldigd en eventuele buitengerechtelijke incassokosten.
 1. Reiskosten worden niet berekend. Reistijd wordt tegen het (basis)uurtarief belast.

 

Opschorting werkzaamheden

 1. Indien een declaratie – ondanks herhaalde aanmaning – niet (tijdig) wordt betaald, behoudt het kantoor zich het recht voor de bijstand c.q. de behandeling van het dossier geheel of gedeeltelijk te staken totdat alsnog de betaling is ontvangen. Dit ontslaat cliënt echter niet van zijn/haar verplichting om het openstaande bedrag alsnog te voldoen. Het kantoor is niet aansprakelijk voor de schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden op genoemde grond.

 

Derdengelden

 1. Advocatenkantoor Gorseling ontvangt geen gelden ten behoeve van een cliënt. Advocatenkantoor Gorseling heeft geen derdenrekening.

 

Klachten

 1. Gorseling Advocatuur verwijst in het onverhoopte geval dat cliënt (een) klacht(en) heeft over de dienstverlening naar de kantoorklachtenregeling. Gorseling Advocatuur beschikt over een kantoorklachtenregeling volgens artikel 6.28 van de Verordening op de advocatuur. De kantoorklachtenregeling is op de website terug te vinden en zal op verzoek van een cliënt per email in PDF worden toegezonden. 

 

Aansprakelijkheid

 1. De eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering recht geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering en de wettelijke rente. Bij opzet of bewuste roekeloosheid van de advocaat geldt die beperking niet.
 1. De beroepsaansprakelijkheid van het kantoor is gedekt op basis van een polis die voldoet aan de daaraan door de Nederlandse Orde van Advocaten gestelde minimumeisen. Een kopie van de polis met voorwaarden ligt ter inzage bij het kantoor.

 

Archivering

 1. Cliëntgegevens worden in de administratie van kantoor zorgvuldig bewaard en behandeld. Nadat een zaak is beëindigd zullen alle in het dossier aanwezige van cliënt afkomstige originele stukken op diens verzoek aan deze worden teruggegeven, waarna het overblijvende dossier gedurende vijf jaren zal worden bewaard. Op verzoek van cliënt(e) zullen originele stukken uit het dossier worden geretourneerd. Daarna wordt het dossier vernietigd.


Cuijk, mei 2023